دایا ژیوار ايرانيان کیش

بازدیدها: 4

اعضا هیات مدیره شرکت دایا ژیوار ایرانیان کیش

دکتر مرجان معاونی

دکتری حقوق جزا و جرم شناسی
مدیر عامل شرکت

مصطفی شاهسوند

نایب رِِییس هیات مدیره

خدمات شرکت دایا ژیوار ایرانیان کیش

عمليات ساخت و امور عمراني

  • احداث ساختمان
  • احداث راه
  • احداث شبکهای اب رسانی
  • پروژه هاي سازمان نظام مهندسي
  • روژه هاي سد سازي
  • طراحي تاسيسات مکانيکي
  • عمليات بارگيري و تخليه و يا ترخيص کالا
  • تامین سرمایه